Norme de redactare

 

Textele comunicărilor nu vor depăşi 10 pagini pentru publicare în volum . Comunicările vor fi prezentate după susţinerea lor în cadrul Simpozionului, secretarului Simpozionului, atât pe CD cât şi printate.

Textele care nu respectă normele de mai jos nu vor putea fi publicate în volum.

Se aplică ortografia actuală a limbii române.
Se foloseşte fontul Times New Roman (autorul va include pe CD toate celelalte fonturi utilizate – pentru transcriere fonetică, fonturi greceşti, chirilice etc.).

I. Format: fişier Word Academic B5 (JIS), oglinda paginii 2,5 cm.
Titlul: corp 14, centrat, bold, minuscule (cu excepţiile normale: iniţială, nume proprii etc.), la 1 rând; înainte de titlu se lasă 3 spaţii de 14.
Numele autorului/autorilor: corp 12, aliniere la dreapta, prenumele cu minuscule (în afară de iniţială), numele cu CAPS LOCK.
Moto (în eventualitatea în care există): corp 10, alineat dreapta, ghilimele; sursa se dă între paranteze.
Textul propriu-zis: corp 12, alineat de 1 cm; spaţiere: la un rând.
Titlul capitolelor (şi numărul de ordine): corp 12, bold; alineat de 1cm; spaţiere: din Paragraph, înainte 12 pct., după 6 pct.
Notele: corp 10; alineat de 0,5 cm.
Bibliografie:
a) titlu: corp 12, bold, centrat; spaţiere: din Paragraph, înainte 12 pct., după 12 pct.;
b) referinţele propriu-zise: corp 10, aliniere hanging (agăţat), la 1 cm.
Rezumat:
a) titlu: corp 12, bold, centrat; spaţiere: din Paragraph, înainte 12 pct., după 12 pct.
b) textul rezumatului: corp 10, aliniat la 1 cm.

II. Caractere tipografice
Majusculele nu se folosesc decât potrivit regulilor ortografice standard ale limbii în care este redactat articolul.
Italicele se folosesc exclusiv în locurile legitimate de tradiţie, şi anume:
a) pentru indicarea caracterului de exemplu a unui cuvânt sau sintagmă precum:
b) pentru notarea titlurilor cărţilor şi articolelor citate, în text, în note sau în bibliografie;
c) atunci când autorul doreşte să reliefeze un concept, un termen tehnic sau, mai rar, o scurtă definiţie..
Aldinele (boldul) se întrebuinţează exclusiv la scrierea titlurilor şi subtitlurilor.
Capitalele mici (small caps) se întrebuinţează exclusiv la siglarea surselor întrebuinţate mai frecvent.
Sublinierea (underline) nu se întrebuinţează deloc.
În titlurile articolelor sau în titlurile din bibliografie, în subtitluri şi în citatele ilustrative, italic în italic = bold italic.

III. Alineate
Alineatele se întrebuinţează foarte parcimonios, doar când realmente este necesar, ceea ce înseamnă, statistic şi în medie, în fragmentele de text compacte, aproximativ la fiecare 1200 semne.

IV. Bibliografia şi sistemul de referinţe
Fiecare articol sau studiu este însoţit obligatoriu de o Bibliografie, care conţine lucrările citate (sau consultate), inseriate în ordinea alfabetică a numelui autorului.
La bibliografia de la sfârşitul studiului se va respecta următoarea ordine: nume de familie, an de apariţie, două puncte, prenume, nume, titlul citat scris cu italice, volumul (dacă este cazul, prescurtat în forma „vol.” şi urmat de numărul volumului, scris cu caractere romane), traducătorul, îngrijitorul ediţiei etc. (dacă este cazul), localitatea de apariţie, editura, pagini (dacă este cazul); la sfârşitul fiecărei intrări se pune punct.
În cazul periodicelor: nume, anul, două puncte, prenume, nume, titlul articolului scris cu italice, titlul revistei între ghilimele (fără bold sau italice), anul de apariţie, anul calendaristic, numărul, pagini (dacă este cazul); la sfârşitul fiecărei intrări se pune punct.
Cazuri speciale:
– dacă un autor citat apare în Bibliografie cu mai multe lucrări din acelaşi an, acestea se diferenţiază adăugând la an literele a, b, c, în funcţie de ordinea alfabetică a titlurilor respective.
Când specificul articolului o impune, bibliografia poate avea două capitole, după cum urmează:
A. Izvoare şi lucrări de referinţă
B. Literatură secundară

V. Note de subsol
Notele de subsol (footnotes) se numerotează începând cu 1 şi se inserează automat, selectând din meniul Insert/Inserare – Reference/Referinţă opţiunea Footnotes/Notă de subsol. În note se dau de regulă informaţii mai ample (citate, explicaţii colaterale etc.), în vreme ce trimiterile simple, strict bibliografice, vor fi inserate în textul articolului. După numărul notelor nu se pune punct, în schimb textul fiecărei note se încheie cu punct.
În textul propriu-zis, la sfârşitul citatelor, succesiunea este: „…”32. Indicele de notă precedă semnul de punctuaţie (punct, virgulă etc.), iar dacă enunţul se termină imediat după citat, punctul apare după ghilimelele închise.

VI. Procedee de citare
Citatele se marchează cu ghilimele (nu şi cu italic), astfel:
„xxx” pentru limba română;
“xxx” pentru limba engleză;
« xxx » pentru limba franceză, în funcţie de limba în care este scris articolul.
Se folosesc 3 tipuri de ghilimele: „xxx”, « xxx », ‘xxx’. Cazurile de citat în citat se rezolvă astfel: „xxx xx xx «xxx xxx ،xxx’» xxx” sau „«xxx» xxx”.
Citatele mai mari de 2 rânduri se scot în paragraf separat, corp 11, fără ghilimele, fără italic, cu paragraf de 1 cm, retras la 1 cm; spaţiere: din Paragraph, înainte 6 pct., după 6 pct.
Lacunele din citate se redau prin puncte de suspensie între paranteze drepte: […].

VII. Prescurtări
Este de dorit să se evite prescurtările, în afară de cele curente şi universal (re)cunoscute. În cazul în care se impun, ele se fac după regulile din DOOM: adj., subst., engl., gr. etc.
Numele proprii nu se prescurtează.
Forma celor mai frecvente prescurtări:
s.v. (= sub verbo, la citarea dicţionarelor)
p. 5 sq. (= şi următoarea), sqq. (= şi următoarele).
supra
infra
cf.

VIII. Versuri
Dacă într-un text se citează versuri, acestea se redau în succesiune, fiecare vers fiind despărţit de anteriorul prin slash (/); acesta va fi lipit de versul anterior şi despărţit printr-un spaţiu de cel pe care îl precedă. Sfârşitul de strofă va fi marcat prin dublarea slash-ului.

IX. Scheme şi tabele
Schemele, tabelele, materialele scanate (hărţi, imagini etc.) vor fi incluse în documentul Word din care fac parte. În principiu, acestea vor fi separate de textul curent al articolului prin opţiunea Insert – Sections Break – Continuous din Word. Aceleiaşi reguli i se supun şi materialele scanate (hărţi, imagini etc.) inserate de autor în text.

X. Rezumat
Lucrarea va fi însoţită la final de un rezumat în limba engleză, de cel puţin 20 de rânduri (inclusiv titlul articolului va fi tradus în engleză), şi de câteva cuvinte-cheie în engleză (care vor sta la începutul articolului).